En ny start for Nordstjernens Venner

Mandag aften var der generalforsamling i støtteforeningen Nordstjernens Venner. Efter snart 3 år med Covid-19 og nedlukninger var det den første generalforsamling siden januar 2020, og der var pæn tilslutning med godt 20 deltagere.

Sygeplejerske Anni Antonsen fra Friplejehjemmet Nordstjernen bød velkommen og glædede sig over, at det nu igen er muligt at afholde flere arrangementer, hvor gæster og pårørende er velkommen. Hun fortalte også om, hvordan man kan deltage som frivillig på Nordstjernen, og flere nye ansigter med interesse for netop det var mødt frem.

Ellers blev vedtægternes dagsorden fulgt med formand Else Poulsens beretning, som jo var præget af nedlukningen de seneste år, men også at der så småt var kommet gang i arrangementerne i 2022. Blandt andet underholdning, lotterispil, salg af tøj og sko, gudstjenester m.m. Else nævnte også ”Vennernes” arbejde på Nordstjernens hver torsdag eftermiddag.

Kasserer Poul Erik Vestbjerg fremlagde årets regnskab, der viste et underskud på 657,34 kr. Pga. Corona restriktionerne og manglende arrangementer har der ikke været opkrævet kontingent i 2020 og 2021, og på mødedagen er der derfor kun 27 husstande eller i alt 44 medlemmer. Det er et indsatsområde for den nye bestyrelse at få medlemstallet op igen – ved generalforsamlingen i 2020 var der 129.

Kontingent blev fastsat til uændret 100,00 kr. pr. person og 150,00 kr.pr. husstand.

Der blev foretaget et par vedtægtsændringer under bestyrelsens sammensætning, inden man gik over til valgene. Lis Olesen, Marianne Lilholt Mahs og Orla Juul Olesen modtog genvalg, mens Bente Blok Frederiksen, Ivan Høeg og Hans Peter Johansen blev nyvalgt til bestyrelsen. Else Poulsen var ikke på valg og fortsætter, mens Poul Erik Vestbjerg ønskede at udtræde.


Bagerst f.v.: Bente Blok Frederiksen, Hans Peter Johansen, Ivan Høeg og Orla Juul Olesen
Forrest f.v.: Else Poulsen, Lis Olesen og Marianne Lilholt Mahs.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Ivan Høeg som formand, Else Poulsen som næstformand og Hans Peter Johansen som kasserer. Sekretær uden for bestyrelsen er Friplejehjemmet Nordstjernens sekretær Sara Sayin.

Jørgen Kristensen blev genvalgt som revisor og udgør sammen med Knud Olesen revisionen.

Under Eventuelt blev der bl.a. diskuteret arbejdsopgaver i bestyrelse og fremlagt ideer til, hvorledes der kunne tilknyttes flere frivillige i en ad hoc gruppe, hvor hver enkelt kunne deltage når, og hvis man har tid og lyst.